Nákupní košík
0 Kč
 
 

Obchodní podmínky Akční Budějčáci z.s.

Tyto obchodní podmínky Vás provedou nákupem zboží na stránkách www.akcnibudejcaci.cz, poradí Vám jaká máte práva a jaká máme my, AB, práva, jejich účelem je Vás také seznámit s podmínkami reklamace a také s podmínkami užití webových stránek www.akcnibudejcaci.cz. Váš nákup zboží a služeb a užívání webových stránek www.akcnibudejcaci.cz podléhá bezpodmínečně těmto obchodním podmínkám a právnímu řádu České republiky. Užíváním webových stránek www.akcnibudejcaci.cz jen „Web“) souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a budete se jimi řídit.

1. Základní údaje

Provozovatel internetového obchodu: Akční Budějčáci z.s.
Rožmberská 309, Horní Brána
381 01 Český Krumlov
IČ: 09118225
Bankovní spojení: 123-4069080297/0100

Kontaktní údaje:

tel: +420777243639 Radek Matoušek
e-mail: info@akcnibudejcaci.cz (dále jen „AB“)

Zbožím se rozumí objednané plnění na Webu, zejména oblečení, módní doplňky, knihy a autorské tisky (dále jen „Zboží“). Kupní cenou se rozumí cena za Zboží, náklady na dopravu a náklady AB vzniklé se zvoleným způsobem platby (dále jen „Kupní cena“). Kupní smlouvou se rozumí smlouva, kterou uzavíráte okamžikem odeslání objednávky prostřednictvím Webu (dále jen „Kupní smlouva“).

2. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

2.1. Vyplněním a odesláním Objednávky přijímáte nabídku AB na uzavření Kupní smlouvy. V Objednávce je třeba vyplnit údaje o Zboží, které chcete zakoupit, způsob dopravy a platby, e-mail a jméno a příjmení, telefonní číslo, ulici a číslo popisné a číslo orientační, obec v České republice a PSČ, případně obchodní firmu, adresu sídla, IČ a DIČ a také udělit souhlas s použitím těchto obchodních podmínek, to znamená i k použití Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 7 těchto obchodních podmínek. Veškeré údaje musí odpovídat skutečnosti. Ceny dopravného a případně Kupní ceny za způsob platby jsou vždy uvedeny pro konkrétní způsob doručení a zaplacení na objednávkovém formuláři na Webu. Je tedy nutné sledovat aktuální Kupní ceny uvedené v objednávce. Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání Tvé objednávky, protože v té samé chvíli Vaše objednávka, tedy projev vůle, dorazí do sféry AB.

2.2. Jako kupující jste ze strany AB o přijetí objednávky automaticky informováni elektronickou poštou. Veškeré přijaté objednávky AB považuje za přijetí nabídky i v případě, že neuvedete Vaši e-mailovou adresu nebo ji zadáte ve špatném formátu. AB je v závislosti na charakteru obchodu oprávněno Vás požádat o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. AB si vyhrazuje právo od Kupní smlouvy odstoupit z technických důvodů, zejména z důvodů jako je absence Zboží na skladě, chybně uvedené údaje na Webu apod. O tomto odstoupení Vás AB bez zbytečného odkladu informuje. V případě tohoto odstoupení Vám AB vrátí částku odpovídající Kupní ceně za Zboží, pokud ji od Vás AB již obdrželo; mimo zaplacenou Kupní cenu však nemáte nárok na náhradu škody, ušlý zisk a další plnění ze strany AB.

2.3. Při výběru Zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídaly potřebám uživatele Zboží. Před zakoupením Zboží je potřeba vzít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování Zboží. Pouze Zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití Zboží.

3. Dodání zboží

3.1. AB splní svou povinnost Vám dodat Zboží v okamžiku, kdy předá Zboží dopravci zajišťující přepravu Zboží.

3.2. Zboží jste povinen převzít. Pokud řádně dodané Zboží nepřevezmete, je AB oprávněno odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě jste povinen uhradit AB náklady na odeslání Zboží.

3.3. AB Vám dodá zboží dle Vaší objednávky do 30 pracovních dnů. V případě, že by k tomu nemohlo z technických důvodů dojít, AB Vás v této lhůtě kontaktuje a domluví další postup, případně se aplikuje ustanovení čl. 2 odst. 2.2. těchto obchodních podmínek.

3.4. Zásilka se Zbožím obsahuje vždy Zboží, daňový doklad, a případně informace o správném užívání Zboží (dále jen „Zásilka“).

3.5. Při přebírání Zásilky od dopravce provádějícího přepravu Zásilky jste povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zásilky s tím, že pokud při kontrole zjistíte, že obal je porušen nebo Zásilka je jinak poškozena nebo zdeformována, jste povinen AB neprodleně informovat o důvodech, proč jste Zásilku nepřevzal. V případě převzetí takové Zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození Zásilky. Nestanoví-li zákon jinak, AB je oprávněno Vám dodat náhradní Zboží dle objednávky do 30 dnů ode dne, kdy jste oprávněně odmítnul převzetí Zásilky. V případě, že Zásilka nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí Zásilky kontrolou Zboží zjistíš, že Zboží je poškozeno, jste povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne, kdy jste Zásilku převzal, oznámit AB, jinak odpovídáte za škodu, která vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou Vaše nároky řešeny v reklamačním řízení. Toto ustanovení nikterak neomezuje Vaše právo odstoupit od smlouvy.

3.6. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází z AB v okamžiku převzetí Zásilky od dopravce. Pokud však Zásilku nepřevezmete, přechází nebezpečí škody na Zboží v okamžiku, kdy jste odmítl převzít Zásilku.

3.7. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází od AB v okamžiku převzetí Zásilky, nebo v okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny, a to dle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

4. Kupní cena, platební podmínky

4.1. Uzavřením Kupní smlouvy se zavazujete zaplatit AB sjednanou Kupní cenu a náklady na odeslání dle výpočtu v objednávce, a to buď převodem z účtu nebo platební kartou. Zvolíte si způsob placení Kupní ceny při uzavírání Kupní smlouvy v objednávce. AB si vyhrazuje právo požadovat zaplacení Kupní ceny nebo zálohy na Kupní cenu předem, a to zejména v případě, že počet kusů Zboží tvoří větší množství Zboží nebo Zboží vyšší hodnoty. Před odesláním objednávky jste obeznámen s kompletní specifikací částky Kupní ceny, včetně uvedení zejm. ceny Zboží, DPH, ceny včetně DPH, veškerých poplatků, nákladů na dopravu či jakýchkoli jiných souvisejících nákladů. Odesláním objednávky na Webu stvrzujete, že jste byl s kompletní specifikací částky Kupní ceny obeznámen.

4.2. V případě, že zaplatíte převodem z účtu, Kupní cena se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet AB. Pokud není Kupní cena dle objednávky zaplacena do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má AB právo od Kupní smlouvy odstoupit. Při placení Kupní ceny je Zboží dodáno až poté, kdy je Kupní cena v plné výši zaplacena.

4.3. Pokud má být Kupní cena zaplacena při převzetí Zásilky, jste povinen uhradit Kupní cenu dopravci zajišťujícímu přepravu Zásilky. Odmítnete-li, pak jste povinen uhradit AB náklady na odeslání ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy Vám nebyla Zásilka předána z důvodu nezaplacení Kupní ceny. Toto ustanovení se nepoužije, je-li Zásilka poškozena.

5. Odstoupení od smlouvy, reklamace

5.1. Jste oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Právo z vadného plnění Vám jako kupujícímu nenáleží, pokud jste před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sám způsobil. Uplatníte-li právo z vadného plnění, AB Vám v písemné formě potvrdí, kdy jste právo uplatnil, jakož i provedení nápravy a dobu jejího trvání. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se AB s Vámi nedohodne na delší lhůtě. Ustanovení čl. 5 těchto podmínek platí pouze pro spotřebitele.

5.2. Pokud ke Zboží existuje záruční list, pak je vystaven v den odeslání Zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad v Zásilce. Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení Zboží způsobené používáním. Kratší životnost Zboží v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

5.3. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta běží ode dne převzetí Zboží. V případě odstoupení od smlouvy z Vaší strany Vám AB vrátí peněžní prostředky, které od Vás AB přijalo za příslušné Zboží na základě Kupní smlouvy, snížené případně o adekvátní částku odpovídající opotřebení Zboží. Jestliže zvolíte jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, AB Vám vrátí náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. AB Vám v případě vrácení Zboží navrhne nejlevnější způsob vrácení Zboží. Odstoupíte-li od Kupní smlouvy, AB není povinno vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Zboží předáte nebo prokážete, že jste Zboží na adresu AB odeslal.

5.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat AB formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. AB Vám obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro vrácení plateb AB použije platební prostředek, který jste použil pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil jinak.

5.5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy jsi povinen vrátit Zboží AB ve stavu, v jakém jsi jej převzal a na své náklady.

6. Vzorové znění pro odstoupení od kupní smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět elektronicky nebo listinou podobou na adresu AB pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy:

Adresát (Radek Matoušek, Pekárenská 38, České Budějovice 37004; nebo: info@akcnibudejcaci.cz):

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) - Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

7. Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Odesláním objednávky udělujete svůj výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, které jste poskytl AB, byly využity pouze za účelem udržování obchodního vztahu s AB s Vámi, obchodních aktivit Webu a níže uvedeným účelům. Odesláním řádně vyplněné objednávky dáváte AB, jakožto správci, a dalším třetím osobám určeným správcem, jakožto zpracovatelům, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním ve formuláři poskytnutých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytování informací o dalších akcích, službách a produktech AB. Tento souhlas udělujete na dobu 5 let. Jste seznámen s právem přístupu k Vašim osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, jakož i s právem tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu AB. AB se dále zavazuje nepřistoupit ke zpracování osobních údajů, které by bylo v rozporu s výše uvedenými účely, a nezveřejňovat, neposkytnout ani nepředávat informace týkající se Vaší osoby bez Vašeho předchozího souhlasu.

8. Další ujednání

8.1. AB si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení změnit obsah Webu a obchodních podmínek. Tyto změny jsou pro Vás závazné. Veškeré změny vstupují v platnost jejich zveřejněním na Webu a bez dalšího prodlení nabývají účinnosti každým Vaším novým připojením na Web.

8.2. Web může využívat systém cookies k tomu, aby byla zajištěna integrita registračního procesu a Vy jste měl umožněnou osobní modifikaci Webu. Cookies šetří Váš čas tím, že v případech, kdy si přizpůsobíš Web, soubor cookie při Vašich následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Vašich preferencích a to zrychlí procesy zobrazování. Jste srozuměn, že během návštěvy Webu může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do Vašeho počítače. Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače. Usnadňují navigaci na Webu a slouží k vypracování statistik návštěvnosti. Cookies neobsahují jmenovité informace. Můžete posílání cookies zakázat změnou parametrů nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči.

8.3. Veškerá data, zejména obrázky a fotografie na Webu (dále jen „Prvky“), jsou přístupné prostřednictvím internetové sítě. Všechny náklady spojené se zajištěním přístupu k Prvkům, tj. především náklady na zařízení, programové vybavení nebo přístup k Internetu, hradíte a zajišťujete Vy. Jste také zodpovědný za správné fungování svého informačního vybavení i internetového připojení. Prohlašujete, že jste si vědom charakteristik a omezení Internetu a znáte povahu internetové sítě, především pak její technické vlastnosti, čas odezvy při prohlížení, získávání nebo přenášení informací, rizika plynoucí z přerušení spojení a obecně rizika plynoucí z jakéhokoliv připojení k internetové síti a přenosu dat. Každá návštěva Webu předpokládá souhlas s těmito obchodními podmínkami v platném znění.

8.4. AB zveřejňuje Web a informace na něm obsažené, aby poskytoval informace o svých produktech a činnosti. AB výslovně stanoví, že Web můžete prohlížet pouze a jenom za účelem získání informací o produktech a službách AB. Použitím Webu přijímáte a berete na vědomí zde uvedený účel, zároveň se zavazujete jej nepřekročit. Zavazujete se jednat v souladu s těmito obchodními podmínkami, zejména pak nečinit ničeho proti zájmům AB. Nejste dále oprávněn používat Prvky nebo jejich části k obchodním účelům nebo za účelem výdělku. Návštěva a používání Webu a Prvků jsou prováděny na Vaši odpovědnost. Nesete odpovědnost za veškeré škody, které by AB vznikly z důvodu používání Webu a Prvků způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy, nebo těmito obchodními podmínkami. Zavazujete se používat Web v souladu s platným právním řádem České republiky.

8.5. Na používání Webu se nevztahuje žádný nárok. AB neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku na používání Webu a Prvků, ani na jejich dostupnost – příležitostnou, okamžitou, spolehlivou a využitelnou. Stejně tak AB nezaručuje, že Prvky budou odpovídat požadavkům návštěvníků Webu. AB nenese v žádném případě odpovědnost za přímé ani nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním Webu a/nebo jejich Prvků nebo vzniklé v souvislosti s jejich nefunkčností. Internetové stránky, které obsahují hypertextový odkaz na Web, nepodléhají kontrole ze strany AB. AB nepřebírá odpovědnost za funkčnost, obsah, reklamu, výrobky nebo služby nabízené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím.

8.6. Prezentace a obsah Webu vytvářejí celek chráněný platnými právními předpisy. Prezentace jako celek je obchodním majetkem AB a obsahuje mimo jiné obsah chráněný právem na ochranu duševního vlastnictví, jehož majitelem je AB nebo třetí osoby, které AB povolily jeho použití. Jakákoliv reprodukce a/nebo prezentace a/nebo zpracování jejich obsahu, částečná nebo celková, nemůže být provedena bez předchozího písemného souhlasu AB. Prvky jsou chráněny jako vlastnictví AB nebo vlastnictví třetích osob, které AB povolily jejich použití. Jakákoliv reprodukce, úprava, modifikace, prezentace, vkládání, překlad nebo komerční využití částečné nebo celkové provedené jakýmkoliv způsobem na jakýkoliv nosič (papír, digitální nosič, ...) nemůže být provedeno bez předchozího písemného souhlasu AB a je považováno za porušení autorského práva, ochranné značky a podléhá trestním a občanským sankcím podle příslušných právních předpisů.

9. Závěrečná ustanovení

AB si vyhrazuje právo kdykoliv obchodní podmínky měnit. Změnou se rozumí publikování nových obchodních podmínek na Webu. Případná neplatnost některého ustanovení obchodních podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Web a obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory, vyplývající z interpretace a/nebo uplatňování uvedených obchodních podmínek, by měly být nejdříve řešeny smírnou cestou. V případě selhání smírného řešení budou spory vyplývající z těchto obchodních podmínek rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy. AB, 2023